Graphic Design : Decontory

Tinagon | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

ABSTRACT

In the past factory owners, laboratories, amusement parks and others claimed to protect, preserve and take care of our animals. However this did not mean that they were treating the animals in a humane and compassionate manner. All changes were made only to gain total control over the animals in order to achieve the best results for the businesses.

ในอดีตคนและสัตว์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นวัฏจักรของผู้ล่าและผู้ถูกล่า การล่ามีเหตุผลของความจำเป็นในความต้องการเพื่อบริโภค การเลี้ยง ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และยา แต่ปัจจุบันการเกิดขึ้นของระบบทุนนิยมทำให้รูปแบบวัฏจักรแบบเดิมเปลี่ยนไปสู่การเลี้ยงดูเพื่อสร้างผลผลิตที่มากเกินกว่าความต้องการของตนเองเป็นการแสวงหาผลกำไร ตามระบบของทุนนิยม ทำให้วัฏจักรเกิดการเสียสมดุล ดังนั้นจึงสร้างผลงานเพื่อเป็นตัวแทนในการรื้อระบบโครงสร้างและวิพากษ์ถึงระบบอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์ที่เกิดขึ้น โดยมุงเน้นที่จะแสดงให้เห็นถึงระบบโครงสร้างที่แท้จริงของกระบวนการการผลิตที่เกิดขึ้นในระบบโรงงานอุตสาหกรรม

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution