SALE (art)

: Art

Wanlissa Nuntasukon | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

สื่อ: ป้ายไวนิล
ขนาด: 2.5 เมตร x 4.3 เมตร
สถานที่: หน้าหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

ABSTRACT

ศิลปะ วัฒนธรรม และลัทธิบริโภคนิยม สามสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายและการปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมกัน ระหว่าง "ลัทธิบริโภค, สินค้า, ผลิตภัณฑ์, การโฆษณา และศิลปะ"
อันเนื่องมาจากความไม่ลงรอยกันในเชิง “ขนบจารีต” ระหว่าง "วัฒนธรรมที่ดีงาม" กับแนวความคิด "ทุนนิยมสามานย์" เราอยู่ในสังคมที่รังเกียจทุนนิยม บริโภคนิยม วัตถุนิยม แต่ในขณะที่ปากเราพร่ำบอกว่ารังเกียจ มองไปรอบๆ กลับพบเห็นสิ่งที่ตรงกันข้าม รอบกายมีแต่วัตถุ ก็ยังเห็นคนขับรถแพงๆ ใช้โทรศัพท์แพงๆ แม้แต่เดินไปเซเว่นฯ เราก็เป็นหนึ่งในสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมนี้แล้วไม่ใช่หรือ? ในขณะที่เราพร่ำหาสิ่งที่เรียกว่า ความสุขทางใจ ฉันกลับพบว่า บ้านเมืองนี้ ศิลปะยังเป็นสิ่งที่ถูกเหลียวแลน้อยกว่าป้าย “ลดราคา” ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าสิ่งที่คิดจะถูกต้องหรือเปล่า ฉันจึง “ทดลอง” ดู?

 

APPENDIX

อย่างแรกคือ ผู้คนในสังคมสนใจป้าย SALE มากกว่างานศิลปะ และอย่างที่สองคือ ไม่มีใครมองคำว่า SALE หรือตัวอักษร S-A-L-E เป็นงานศิลปะ จะด้วยเรื่ององค์ประกอบทางศิลปะ เส้น สี น้ำหนัก รูปทรง ฯลฯ สังคมร่วมสร้างและผลิตซ้ำคำว่า SALE ให้เป็นตัวแทนของความเป็นบริโภคนิยมในสังคมเมือง ที่ต้องแสวงหาเงินตราและครอบครองวัตถุสิ่งเสพให้ได้มากที่สุด
 
หลังจากผ่านไปสองวัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็สั่งปลดงานชิ้นนี้ ด้วยเหตุผลว่ามันไม่เหมาะสม ป้าย SALE คงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเหลือเกินในบริบทที่มันอยู่ หรืออาจจะเป็นความมหัศจรรย์ของตัวอักษรสี่ตัวที่อธิบายลักษณะความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมก็เป็นได้
 created by Z Axis IT Solution