(KID) for Kids (web design)

: Web Design

Wanlissa Nuntasukon | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

ABSTRACT

Kidforkids คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้านโดยเฉพาะเด็กผู้ยากไร้ ได้แก่ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรับของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อที่นำสิ่งของเหล่านั้นไปพัฒนาเด็กผู้ยากไร้ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารและยารักษาโรค เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยเหลือในเรื่องการเรียนรู้ตลอดจนการใช้ชีวิตของเด็กผู้ยากไร้ ตามสถานที่ทุรกันดารหรือตามพื้นที่ห่างไกล โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวสาร เก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมสิ่งของบริจาคให้กับเด็กผู้ยากไร้ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับบริจาคหรือเป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูลสื่อสารไปยังโลกภายนอก เพื่อสร้างความทัดเทียมในสังคมให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

APPENDIX

kid ตัวแรกเป็นภาษาคาราโอแกะ อ่านว่า คิด โดยมีความหมายตรงตัว หมายถึง การคิด ดังที่มากาเรต ดับบลิว แมทลิน (Matlin ) กล่าวไว้ว่า การคิดเป็นกิจกรรมทางสมอง เป็นกระบวนการทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วย การสัมผัส การรับรู้ การรวบรวม การจำ การรื้อฟื้นข้อมูลเก่าหรือประสบการณ์ โดยที่บุคคลนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก็บไว้เป็นระบบ การคิดเป็นการจัดรูปแบบของข้อมูลข่าวสารใหม่กับข้อมูลเก่า ผลจากการจัดสามารถแสดงออกมาภายนอกให้ผู้อื่นรับรู้ได้
 
for ตัวที่สองมาภาษาศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลว่า สำหรับ, เพื่อ โดยมีความหมายตรงตัวในภาษาไทย
 
kids ตัวสุดท้ายหมายถึง เด็กหลายๆคน
 
หากนำความหมายของทั้งสามมารวมกัน ก็จะผสมผสานกลายเป็น การคิดสำหรับเด็ก ซึ่งเด็กในที่นี้หมายถึงเด็กผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ที่องค์กรเราจะเข้าไปเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวตเด็กเหล่านั้นcreated by Z Axis IT Solution