Buddhist Temple Station (Website)

: Web Information Design

Wanlissa Nuntasukon | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อหาความรู้ และเพื่อตอบสนองความบันเทิงและความสะดวกสบายในหลากมิติของผู้ใช้งานอีกด้วย และด้วยความที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ระบบอาเซียน หรือ Asian Economics Community ซึ่งคือ การรวมตัวของชาติใน Asian 10 ประเทศ ในการเปิดประเทศเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยจะมีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลเป็นรูปธรรมในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเข้าสู่ประเทศในระบบอาเซียนนี้เอง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหันมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้น โดยจังหวัดเชียงใหม่นั้นเองจัดว่าเป็นจังหวัดที่เป็นที่นิยมมากแห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะมีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีความเจริญของพื้นที่เมือง จึงทำให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และครบในทุกด้าน แต่ความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ดั้งเดิมเปลี่ยนไปมากเช่นกัน การท่องเที่ยวจากเดิมที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มถูกบดบังไป ความเป็นเชียงใหม่จากเดิมที่เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเริ่มเลือนหายไปอย่างช้าๆ ถูกแทนที่เข้ามาด้วยแสงสีแห่งชุมชนเมือง

APPENDIX

การออกแบบเว็บไซต์นี้จึงมีลักษณะการออกแบบที่ให้ความรู้สึกเรียบง่าย ฉีกรูปแบบของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในแบบเดิมที่ซ้ำซากจำเจออกไปให้ความรู้สึกเป็นสากล ใช้สีแดง (แดงชาด) เป็นสีหลักในเว็บไซต์เพื่อแสดงถึงความเป็นล้านนา มีภาษาให้เลือกใช้สองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสร้างเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลแก่นัก
ท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้รู้ถึงความเป็นมา, รากเหง้า และความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม ผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังให้ข้อมูลครอบคลุมไปถึงสถานที่พัก และร้านอาหารที่ใกล้เคียงกับสถานที่สำคัญเหล่านั้น เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้จึงมีความคาดหวังว่าเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นนี้ จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากขึ้นcreated by Z Axis IT Solution