Experimetal Project(2012)

The age is only a mumber

Mr.Sumet Chanpen | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

งาน Installation โดยจะใช้เทคนิคการสื่อสารแบบผลิตซ้ำ โดนผ่านวัตถุลูกไฟดิสโก้เทคโดยมี Text Number “ตัวเลข Random ที่มีค่ามากกว่า 60” อยู่บนช่องที่ไฟดิสโก้เทคส่องแสงออกมาและทําการเปิดคลิปวีดีโอคนแก่ซึ้งกําลังเต้นอยู่กับคนหนุ่มๆในงานเลี้ยง

ABSTRACT

วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษย์ที่มีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิตนิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไป เมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่างๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติมักถือว่า ผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป สําหรับประเทศไทยกําหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคล ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในคําว่า “คนแก่” หรือ “ผู้สูง อายุ” ก็จะถูกสังคมเหมารวมคุณค่าและบทบาทหน้าที่ทางสังคมลดลงโดยถูกจํากัด แค่คํานิยามนี้ แต่แท้จริงแล้ว ความเป็นจริงยังมีคนแก่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ จึงใช้สื่อเป็นตัวแทนในการวิพากษ์ถึงนิยามกับคุณค่าที่แท้จริง ว่าคุณค่าและบทบาททางสังคมไม่ได้ถูกจํากัดแค่ตัวเลขที่มนุษย์เป็นผู้สร้าง

 

CHAPTER 01 แนวคิดและทฤษฎี

Michel Foucault วิธีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์สังคมแนวประกอบสร้าง (Constructionist approach) เชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมเริ่มรับรู้ว่าตนเองแก่ชราจากการบอกกล่าวของคนอื่น และผู้คนโดยเฉพาะที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่รับรู้ว่าตัวเองเข้าสู่วัยสูงอายุเพราะการจัดการของสังคมและของรัฐการกล่าวเช่นนี้เท่ากับยอมรับว่า “ความแก่” หรือ“ผู้สูงอายุ” เป็นสิ่งที่ถูกสังคมวัฒนธรรมสร้างขึ้นมา “ความแก่ / ความสูงอายุ” จึงเป็นอัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคล เช่นเดียวกับอัตลักษณ์ของชนชั้น ชาติพันธุ์ เพศภาวะ เพศวิถีฯลฯ ในขณะที่หลักพระพุทธศาสนายืนยันว่าพยาธิสภาพของ “ความแก่” เป็นสัจธรรมซึ่งสอดคล้องกับวิธีอธิบายความแก่ โดยใช้กระบวนทัศน์แบบชีววิทยาการแพทย์ แต่มีโอกาสเป็นไปได้ว่าการค้นพบวิทยาศาสตร์แห่งอนาคตอาจล้มล้างสัจธรรมดังกล่าวได้สําเร็จ

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution