WEB DESIGN

(KID) FOR KIDS

Nutnaree Chenchat | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

ABSTRACT

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายๆ ด้านโดยเฉพาะเด็กผู้ยากไร้ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรับของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อที่นำสิ่งของเหล่านั้นไปพัฒนาเด็กผู้ยากไร้ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารและยารักษาโรค เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยเหลือในเรื่องการเรียนรู้ตลอดจนการใช้ ชีวิตของเด็กผู้ยากไร้ตามสถานที่ทุรกันดารหรือตามพื้นที่ห่างไกล โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวสาร เก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมสิ่งของบริจาคให้กับเด็กผู้ยากไร้ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับ บริจาคหรือเป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูลสื่อสารไปยังโลกภายนอก เพื่อสร้างความทัดเทียมในสังคมให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution