Do You Recognize Me

Rapeepat Khamlar | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

นําเสนอผลงานเป็น นําหลักการของ เข้ามาแทนการมองเห็นของผู้ใช้และเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่นกับตัวงานอีกทั้งยังใช้การปรับเปลี่ยนรูปทรงของตัวสติ๊กเกอร์องค์กรธุรกิจในการทดสอบการรับรู้และจดจำของผู้ใช้งานไลน์แอพพลิเคชั่น

 

ABSTRACT

 

“ สติ๊กเกอร์ ” นั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไลน์แอพพลิชั่นโดยลักษณะของสติ๊กเกอร์จะเป็น รูปตัวการ์ตูนในอิริยาบถตต่างๆที่ทําท่าทางแสดงอารมณ์เกินจริง ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถใช้ สติ๊กเกอร์ สื่อสารแทนการแสดงอารมณ์ของตนเองผ่านการสนทนา เพื่อลดความเป็นทางการและ เพิ่มความสนุกสนาน จึงทําให้ผู้ใช้งานต้องการที่จะสะสมสติ๊กเกอร์น่ารักๆเพื่อใช้ประกอบการ สนทนากับคู่สนทนา ดังนั้นองค์กรธุรกิจจึงมองเห็นช่องทางในการแทรกแซง ยัดเยียด และเชื่อมโยง แบรนด์ธุรกิจสินค้า ของตนบนพื้นที่บทสนทนาระหว่างเครือข่ายผู้ใช้งาน เพื่อสร้างการรับรู้และจดจําของแบรนด์ธุรกิจผ่านสติ๊กเกอร์ โดยเฉพาะสินค้าใหม่หรือสินค้า และบริการที่ต้องการจะจับ กลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟน เนื่องด้วยในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลต่อการรับรู้จดจํา ความคิด และพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นอย่างมาก

 

" Sticker " is a unique identity of line applications. By the appearance of the stickers is Cartoon characters performances that made exaggerated gestures of emotions. Which the user can use stickers instead of communicating their emotions through conversation, to reduce stress from a formal conversation and make conversation more fun and interesting. Therefore, that make users need to accumulate more stickers to engage in a conversation with the interlocutor.For that reason, the business organizations has see the channels to intervention force and associated business brand for their products on a conversation between network users to create awareness and recognition of the brand business through stickers. In particular, a new products or a new services they need to capture the smartphone user according to the current social media that has played an important role in everyday life that have an influence in perception ideas and behavior of users.

 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution