Cousin direct (2012)

Experimental Installation and film

Nuttasak Veeranorapanich | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

บริษัท ญาติรับจ้าง  เป็นการบ่งบอกว่า ระบบของทุนนิยม ที่เอานักแสดง และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคน มารับจ้าง เป็นญาติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ เพื่อให้มีญาติไปร่วมงานในวันสำคัญของเขา สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจเงินที่มีกำลังในการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องการได้ แม้แต่ญาติมิตรพี่น้อง ก็สามารถหา และเลือกตามความต้องการได้ สิ่งเหล่านี้ อาจจะเป็นจริงได้ในอนาคต และอาจมีบริการรูปแบบอื่น ที่เหมือนกันเกิดขึ้น มันไม่ใช่การค้ามนุษย์  เป็นสิ่งที่เกิดจากการสมรู้ร่วมคิด แต่สร้างความพึงพอใจกันและกัน เป็นการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการในอีกรูปแบบหนึ่ง สะท้อนและเสียดสี ให้เห็นถึงสังคมบริโภคนิยม ที่แม้แต่ความสัมพันธ์แบบครอบครัวญาติพี่น้อง ก็สามารถซื้อขายได้

บริษัท ญาติรับจ้าง ที่ทำขึ้นนี้เป็นบริการ Agency จัดหา และนำเสนอนักแสดง ที่มี Character การแสดงเป็นญาติ ที่แตกต่างกันของนักแสดงแต่ละคน  ซึ่งอัตลักษณ์ของนักแสดงที่เป็นญาตินี้ เหมือนจุดขาย ที่ลูกค้า คนที่ขาดญาติ สามารถเลือก ญาติเพื่อออกงานในวันสำคัญ และในโอกาสพิเศษ สามารถนำไปโชว์ หรือแสดงให้เพื่อนและคนรอบข้าง ในงานต่างๆ โดยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในลักษณะชั่วคราว และสร้างความสุขแก่ลูกค้า ในวันพิเศษของเขาได้  วันสำคัญที่ยกมาเป็นตัวอย่างนั้น มีอยู่ 5 วัน คือ 1.วันเกิด   2.วันรับปริญญา   3.วันฉลองการทำงาน   4.วันฉลองการแต่งงาน  5. วันจัดพิธีงานศพ   ซึ่งวันเหล่านี้ล้วนต้องเกิดขึ้นจริงในวงจรชีวิตของคนทุกคน

See more : http://youtu.be/IXshO6tN7BU
Experimental casting : http://youtu.be/4EoAJf5z6Ug
 

ABSTRACT

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่โดดเดี่ยวมากขึ้น  สถาบันครอบครัวแตกแยก และเป็นสังคมตัวคนเดียวมากขึ้น  ผู้คนมากมาย อยู่ตัวคนเดียว ไร้ญาติขาดมิตร   ในสังคมของทุนนิยม และการบริโภคนิยมนี้  คนสามารถจับจ่ายใช้สอย และซื้อสิ่งต่างๆ เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป แก้ไขความเหงาเดียวดาย และเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิต จึงเกิดบริการเพื่อนเที่ยวแก้เหงา บริการหาคู่ต่างๆ  คนได้กลายเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง ที่เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการ และส่วนเติมเต็มในชีวิต ความสัมพันธ์แบบญาติและครอบครัวก็เช่นกัน  ได้กลายมาเป็นสินค้าและบริการอย่างหนึ่ง เราสามารถแสวงหาคนที่มีลักษณะตามความต้องการของเรา เพื่อรับจ้างและทำกิจกรรมตามความต้องการของคนอื่นได้  
 

APPENDIX

จากการวิเคราะห์ปัญหาของสังคมในระบบทุนนิยม จนมาถึงปัจจัยอัตลักษณ์ความเป็นตัวตน ที่ต้องแสดงต่อสังคม บุคคลที่ขาดบางสิ่งไปจึงต้องการเติมเต็ม ไม่เว้นแม้แต่สถานะของครอบครัวและญาติพี่น้อง การที่บุคคลหนึ่งต้องการแสดงออกให้ เพื่อนและคนรอบข้าง เห็นว่าตัวเองนั้นมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นจึงเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบัน  จะพบเห็นได้บ่อยในสังคม Social network และคนที่มีชื่อเสียง มักจะโพสรูปครอบครัวที่อบอุ่น มีความรักต่อกัน และอยู่กันอย่างมีความสุข  แต่สำหรับคนที่ไม่มีญาติพี่น้อง ก็น่าจะมีญาติรับจ้าง ที่มาทดแทนส่วนที่หายไปได้ในตรงนี้ บริษัท ญาติรับจ้าง จึงเหมือนเป็นช่องว่างของโอกาสทางการตลาด ที่ยังไม่มีในสังคมไทยนี้
 created by Z Axis IT Solution