Overload disorder

Experimental C

Nuttasak Veeranorapanich | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

ในยุคโลกาภิวัตน์  ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเสพความบันเทิงทุกชนิดได้ไม่ยาก  ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในเชิงมหภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านข้อมูลข่าวสาร และผู้ผลิตสื่อและการโฆษณาต่างๆ  เมื่อตรงนี้เป็นโอกาสของทุนนิยม นายทุนจึงเข้ามาควบคุมกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ข้อมูล และโฆษณาชวนเชื่อผลิตภัณฑ์พยายามที่จะยัดเยียดข้อมูลให้กับผู้เสพ และใช้กลยุทธ์ในการหลอกล่อ เพื่อให้เสพติดข้อมูลเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดความเคยชิน  และพยายามสร้างความเชื่อถือ ค่านิยมสาวกให้ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้

จากข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาตร์ นักวิจัยแห่งสถาบันสุขภาพสหรัฐอเมริกาพบว่าการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน หรือแท็บ เพิ่มโอกาสในการเป็นโรค “ซึมเศร้า” ให้แก่ชาวอเมริกันเจ้าของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เหล่านั้นด้วย จากการวิจัยพบว่าชาวอเมริกัน 17% ยอมรับว่าเคยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะ “ข้อมูลล้นสมอง” จากการรับข้อมูลข่าวสารมากเกินไป จนทำให้กลไกระบบป้องกันสมองไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะข้อมูลล้นสมองเกิดจากการรับสื่ออย่างรวดเร็ว และมีจำนวนมาก อันเนื่องจากการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมาก  ผู้ป่วยไม่สามารถประสานความคิด ความรู้สึกของตัวเพื่อ  มองโลกในแง่ร้าย ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ความจำเสื่อม ถึงแม้ว่าผู้คนจะสามารถเลือกข้อมูล หรือข่าวสารต่างๆได้ แต่ในความเป็นจริงสื่อ ก็สร้างเทคนิค และวิธีการใหม่ๆเสมอ เพื่อให้ผู้คนเสพติดสื่อนั้น เหมือนกับยาเสพติดชนิดหนึ่ง มันเป็นการแบ่งชนชั้นผู้คนอย่างหนึ่งด้วย การที่ใครไม่ยอมรับข้อมูล ก็เหมือนเป็นบุคคลชายขอบ ที่ไม่ทันผู้คนในสังคม เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดการผลิตซ้ำๆจนล้นทับถมผู้คน ที่เสพ มันจะเกิดผลเสียมากกว่าคนดี และยังเป็นขยะที่มากล้นจนทำลายได้ไม่หมดอีกด้วย.

ABSTRACT

ภาพ Digital retouch ที่วิพากษ์ถึงข้อเสียของโลกโลกาภิวัตน์ และการยัดเยียดข้อมูลของสื่อ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดอาการเสพติดช้อมูลเรื้อรัง เสมือนดังเป็นทาสทางการสื่อสาร และข้อมูล เครื่องมือที่ทุกคนพกพา และใช้กันอยู่เป็นประจำ เป็นสิ่งที่ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาถึงผู้เสพ มือถือ แทปเล็ต ที่มีราคาถูกลงช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริโภคข่าวสารข้อมูลด้วยอีกทางหนึ่ง ค่านิยมของการใช้สินค้าก็เป็นสิ่งเร้าที่ให้คนใช้สินค้าและบริการข้อมูลด้วยอีกทางหนึ่ง มันจึงเหมือนกับเราถูกสังคม และสื่อยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้มาทับถมร่างกาย จึงสะท้อนภาพออกมาเป็นคนที่เสพข้อมูลข่าวสารที่ยัดเยียดมาให้จากสังคม และสื่อทุนนิยม การเสพข้อมูลซ้ำๆ และเยอะๆ จากอุปกรณ์ที่มากล้น ทำให้เกิดอาการภาวะข้อมูลล้นสมอง

APPENDIX

ภัยจากข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารที่ยัดเยียดการบริโภคให้แก่ผู้คนในสังคม ก่อให้เกิดผลเสียกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในสมัยนี้ การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมาก เพียงเอานิ้วจิ้มๆ เลื่อนๆ บนแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ก็จะได้อ่านข่าว คุยกับเพื่อน เล่นเกมได้ทันใจ จนบางครั้งแทบจะไม่มีการเงยหน้าขึ้นมาจากหน้าจออิเล็กทรอนิกส์เล็กๆ  มันเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ เช่นโรคซึมเศร้า, โรคภาวะข้อมูลล้นสมอง เราจึงควรที่จะรู้จักเลือกรับข่าวสาร และลดการเสพข้อมูลที่มีอยู่มากมายเหล่านั้น และรู้เท่าทันกลยุทธ์ของนายทุนสื่อ ที่ให้เราเสพติดสิ่งเหล่านี้created by Z Axis IT Solution