Graphic Design : NERD VILLAGE

Monton Onwanna | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

การสร้างจินตนาการควบคุมเชิงวัฒนธรรม (Imagined Dominant Culture) ผ่านสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง คงเส้นคงวา ควบคุมแนวคิดโต้แย้งต่างๆ มักสร้างกิจกรรมการสื่อสารให้เชื่อว่า อัตลักษณ์ชาติดีกว่า และแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างไร บ่มเพาะอุดมการณ์รัฐชาติ สร้างอารมณ์ร่วมเชิงวัฒนธรรมผ่านสถาบันทางสังคม ทั้งสถาบันศาสนา การศึกษา สื่อมวลชน การโฆษณา พิพิธภัณฑ์ รวมทั้งการใช้กลไกกฎหมาย ศาลยุติธรรม และทหารเพื่อควบคุมความเป็นเอกภาพของชาติ โดยอ้างเหตุผลความมั่นคงแห่งชาติ และมักเรียกหาความจงรักภักดี ความรักชาติ จากพลเมืองของตนเป็นสาคัญ

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution