Interactive Media : Effection of A La Carte

Monton Onwanna | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

การนำเอาเทคโนโลยี AR มาใส่ประกอบกับเมนูร้านอาหาร เพื่อให้เกิดความเป็นรูปแบบใหม่
และสร้างทางเลือกให้กับผู้คนการเลือกรับปะทานอาหารให้กับผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่มีรูปแบบการใช้
ชีวิตที่ต้องเร่งรีบ ไม่มีเวลาที่จะไปหาข้อมูลเอง   ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลทำให้คนได้รับรู้
ถึงอีกมุมหนึ่งของการทานอาหารจานเดียว อีกทั้งยังให้ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับอาหาร ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรับปะทานอาหารนั้นๆ

ABSTRACT

Using AR(Augmented Reality) to give the information of fast-food eating for
people who usually have. By showing the another side of eating the fast-food's effect
representation with a pig.


created by Z Axis IT Solution