Infographic Design : BTS

Monton Onwanna | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ระบบอาเซียน หรือ Asean Economics Community ซึ่งคือการรวมตัวของชาติ ใน Asean 10 ประเทศ ในการเปิดประเทศเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยจะมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเข้าสู่ประเทศในระบบอาเซียนนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหันมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้น โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เป็นที่นิยมมากแห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นับว่าเป็นพื้นที่หลักซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะมีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีความเจริญของพื้นที่เมือง จึงทำให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ และครบในทุกด้าน แต่ความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ดั้งเดิมเปลี่ยนไปมากเช่นกัน การท่องเที่ยวจากเดิมที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มถูกบดบังไปความเป็นเชียงใหม่จากเดิมที่เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเริ่มเลือนหายไปอย่างช้าๆ ถูกแทนที่เข้ามาด้วยแสงสีแห่งชุมชนเมือง


created by Z Axis IT Solution