Design Website : (Kid)forKids

Monton Onwanna | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

เว็บไซต์องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเกี่ยวกับเด็กผู้ยากไร้ ทางองค์กรได้สร้างขึ้นเพื่อ เป็นสื่อกลางในการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นไปมอบให้แก่เด็กและพัฒนาเด็กผู้ยากไร้ เว็บไซต์นี้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการบริจาค เพื่อให้ผู้ที่มีของเหลือใช้ หรือไม่ใช้แล้ว และต้องการจะบริจาคมาพบกับเจ้าของโครงการ หน่วยงาน หรืออาสาสมัครที่กำลังทำโครงการเกี่ยวกับเด็ก

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution