Green Economy(2012)

Return

Mr.Sumet Chanpen | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

งานภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการสื่อถึงที่มาและปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่

ABSTRACT

ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ข้อมูลข่าวสารกระจายอย่างหลากหลายและทั่วถึงส่งผลให้เศรษฐกิจเป็นทุนนิยมมากขึ้นวัฒนธรรมบริโภคนิยมเพิ่มขึ้นเพราะกระแสโลกาภิวัตน์และวิกฤติเศรษฐกิจการเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดภาวะการปรับตัวไม่ทันทางสังคมการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน การแข่งขันสูงจนก้าวสู่ระบบทุนนิยม วัตถุนิยม ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ นำไปสู่การพัฒนาในทุกด้านแต่ขณะเดียวกันก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้านด้วยความพยายามที่จะก้าวให้ทันกระแสโลกาภิวัตน์นั้นอาจทำลายศักยภาพของคนชุมชนท้องถิ่น ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ กล่าวคือเกิดภาวะทันสมัยแต่ไม่พัฒนาอย่างไรก็ตามเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “โลกาภิวัตน์” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกที่ในสังคมปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ได้แทรกซึมเข้าไปและส่งผลกระทบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันและแนวโน้มในทั้งกระแสโลกาภิวัตน์จะส่งผลต่อด้านต่างๆซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมของประเทศชาติเป็นอย่างมาก

โลกของเราเกิดการเปลื่ยนแปลงอยู่ทุกช่วงเวลาในทุกวินาที จากผลตามระบบของธรรมชาติ และจากผลกระทบที่เกิดจากผีมือมนุษย์เป็นตัวกระตุ้น ก่อให้เกิดการเปลื่ยนแปลงของธรรมชาติผิดไปจากระบบปกติของโลก ผลกระทบที่ส่งผลมาจากการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตามความต้องการเป็นจำนวนอย่างมหาศาลโดยไม่รู้จักที่จะใช้และทดแทนหรือนำกลับคืนสู่ทรัพยากร เป็นต้นเหตุทำให้เกิดสภาวะต่างๆของโลกที่แปรปรวน เกิดภัยธรรมชาติต่างๆที่รุ่นแรงมากขึ้น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุ่นแรง รวมถึงสภาวะของโลกอากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆและพาหนะนำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เพราะว่าก๊าซก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้และอื่นๆอีกมากมายจึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสมกลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นจากเดิมทั้งหมดเป็นตัวการและปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดสภาวะนี้

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution