Animation

Ha-Kon-Mueng

Mr.Sumet Chanpen | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

งาน 2D animation ที่ดำเนินเรื่องราวโดยมีจุดประสงค์เพื่อสะท้อนการสร้างอัตลักษณ์ผ่านพฤติกรรมการสร้างกระแสบนโซเชียลเน็ตเวิร์ดเฟตบุ๊ก

ABSTRACT

ปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทและกลายมาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยปัจจัยดังกล่าวได้แทรกอยู่ทุกด้านของสังคม ทำให้เกิดผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียที่ตามมา กลุ่มชอบโพสและแชร์เพื่อสร้างกระแส (The Curator) มีผู้ใช้งานกลุ่มนี้ชอบโพสรูปภาพ หรือวีดีโอไม่ ว่าจะเป็นแมว, สุนัข, เด็กรวมถึงมุขตลกและคำคมที่ได้รับความนิยมเพื่อสร้างกระแสและได้ยอดกด Like โดยการ โพสในรูปแบบนี้พบว่าเป็นรูปแบบที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบมากที่สุด จากกรณีที่สนใจศึกษานั้ ผู้ศึกษาจึงได้ทำการติดตามหาข้อมูลของแฟนเพจที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน  จึงพบแฟนเพจฮาคนเมือง ซึ่งเป็นแฟนเพจที่นำเสนอภาพและคลิปที่มีข้อมูลข่าวสารรวมถึงภาพและคลิปที่ให้ความบันเทิง ด้วย โดยจากการเฝ้าสังเกตุแฟนเพจฮาคนเมือง ลักษณะของการนำเสนอจะใช้การโฟสและแชร์มาจากแหล่งอื่นๆ โดยผ่านการคัดเลือกมาจากแอดมินต่างๆ โดยโฟสข้อความและแชร์ประเด็นและข่าว รวมถึงภาพและคลิป ที่มีความน่าสนใจเพื่อให้ผู้อื่นติดตามแฟนเพจ

CHAPTER 01 แนวคิดและทฤษฎี

“สื่อก็คือสาร” (The medium is the message) โดยเป็นวลีทองของ McLuhan หมายถึง “สื่อ” ที่ใช้ในการสื่อสาร นั้นมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม มากกว่าเป็นเพียงแค่การนำเสนอ “เนื้อหา” (Content) ของการสื่อสาร “สื่อ” มีความสำคัญมากกว่าเป็นเพียงแค่ตัวกลางในการขนส่ง หรือเผยแพร่สาร McLuhan บอกว่าความหมาย ของสาร (เนื้อหา) จะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบ (ตัวสื่อ)หรือพูดกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ รูปแบบของสารจะเป็น ตัวกำหนดสิ่งที่สารนั้นจะถูกตีความ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษากระบวนการมองดูโทรทัศน์มีความสำคัญ และ มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเรามากกว่า การศึกษาโปรแกรมหรือเนื้อหาที่เรามองดูในโทรทัศน์ หรือการพูดโทรศัพท์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิตของคน มากกว่าเนื้อหาที่ถูกพูดผ่านโทรศัพท์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เนื้อหาจะไม่มีความสำคัญเลย เพียงแต่เนื้อหามีความสำคัญน้อยกว่าตัว “สื่อ” การสื่อสาร (communication )คือกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคลหรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน

CHAPTER 02 แนวคิดและทฤษฎี

1.แนวคิดอัตลักษณ์ (Identity)

อัตลักษณ์คือ อัตลักษณ์คือความรู้สึกนึกคิดต่อตนเองว่า "ฉันคือใคร" ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ ระหว่างตัวเรากับคนอื่น โดยผ่านการมองตัวเองและคนอื่นมองเราในขณะนั้น (Kath2000 ; 6-7 อ้างใน พิศิษฏ์ ) และในขณะเดียวกันมโนทัศน์อัตลักษณ์ จะถูกกล่าวควบคู่ไปกับเรื่องของอำนาจนิยามความหมาย หรือการสร้าง ภาพแทนความจริง(representation)เมื่ออัตลักษณ์ไปสัมพันธ์กับแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ดูจะมีความหมายที่แตกต่างจากความหมายที่เข้าที่เข้าใจกันโดยสามัญสำนึกมาก (อภิญญา ,2543:1) ลักษณะสำคัญอัตลักษณ์ คือ มันยังเป็นเรื่องของการใช้ สัญลักษณ์ (symbol) เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆ จะกระทำโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลายรูปแบบในอีกด้านหนึ่งอัตลักษณ์ก็ยังเกี่ยวข้องกับ มิติ "ภายใน" ของความเป็นตัวเราอย่างมากทั้งในด้านของอารมณ์ความรู้สึกเราเพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเอง ในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับโลกและปริมณฑลของอัตลักษณ์และตัวตนที่มันซ้อนทับกันอยู่ จึงมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับคือระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal identity) และอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) ที่จะใช้แสดงตน เช่น การที่สังคมกำหนดบทบาทหน้าที่ และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อนความเป็นสามีภรรยา เข็มโรงเรียน ผ้าที่พันคอของทีม ภาษาหรือบางที่อาจเห็นได้จากเสื้อผ้าที่ใส่ สัญลักษณ์และการสร้างภาพแทนความจริง(representation) เป็นสิ่งสำคัญในการแสดงให้เห็นแนว ทางหรือที่เรามีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลบางคนและการแยกแยะตัวเราด้วยการสร้างความต่างจากคนอื่น ในความ เข้าใจนี้เองแม้ว่าในฐานะของบุคคลเราควรจะยอมรับในอัตลักษณ์ต่างๆ อย่างตั้งใจ อัตลักษณ์เหล่านั้นยังเป็น

2.แนวคิดพื้นที่สาธารณะ (Public Space)

มิเชล ฟูโก (Michel Foucault) ได้วิเคราะห์ถึงความสัมพันธระหว่าง พื้นที่ และ อำนาจไว้ว่าพื้น ที่และวิธีคิดเกี่ยวกับพื้นที่ชนิดพิเศษ หรือ Heterotopias ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ได้หลายมิติ โดยเป็นทั้งพื้นที่จริงและ พื้นที่ในอุดมคติ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลาย ซึ่งเป็นได้ทั้งพื้นที่ (Space) สถานที่ (Place) ที่ตั้ง (Site) และเป็นตัวเชื่อมความแตกต่างเหล่านี้เข้าด้วยกัน ผ่านการทำหน้าที่ในการสร้าง16 จินตนาการเพื่อเปิดให้เห็นถึง พื้นที่จริงแบบต่างๆ ในสังคม และทำหน้าที่สร้างพื้นที่แบบ อื่น ๆ ขึ้นมาด้วย โดยการปรากฏ ตัวของพื้นที่ชนิด พิเศษนี้ จึงเป็นการสร้างความหมายใหม่ให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ เพราะการปรากฏตัวของพื้นที่พิเศษนี้เท่ากับเป็นการ จัดลำดับความสาคัญ จัดระบบระเบียบชุดใหม่ พร้อมกับการปลดปล่อย ย่อยสลาย สั่นคลอนบรรดาระบบระเบียบ ที่เกี่ยวกับพื้นที่ ที่ดำรงอยู่เดิมลงด้วย ฉะนั้น Heterotopias ในพื้นที่นี้กลายเป็นสนามทางอำนาจให้บุคคลต่างๆ เข้ามาช่วงชิงอานาจในสังคม มนุษย์เป็นเพียงกลไกของอำนาจ อำนาจถูกใช้ผ่านมนุษย์ มนุษย์เป็นผลผลิตของ อำนาจในการจัดระเบียบหรือวินัยในสังคม เก็บกดปิดกั้นในรูปของกฎหมายให้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเป็น การควบคุมอย่างต่อเนื่องและแนบเนียน ส่วน “ความจริง” ฟูโกเห็นว่าไม่อาจแยกออกจากเรื่องของอำนาจ ทุกสังคมจะมีระบอบว่าด้วยความจริง ผ่านสถานบันที่เป็นกลไกของสังคมเป็นประเด็นปัญหาหลักที่ถกเถียงกันใน แวดวงการเมืองเมื่อเป็นเช่นนี้ เวทีการต่อสู้ของคนในสังคมกลายเป็นบทบาทของคนในสังคมที่สามารถเชื่อมโยง กับสังคมคนส่วนใหญ่ และกลไกที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตความจริงในสังคม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2548: 182-185) ในทรรศนะของฟูโก ความจริงกับอำนาจจึงแยกกันไม่ออก มีการเกิดพื้นที่ในโลกเสมือนบน สื่ออินเทอร์ เน็ตทำให้พื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะเริ่มแยกจากกันไม่ออกสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเวทีสำคัญที่ทาให้สามารถ แสดงตนต่อสาธารณะได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เป็น เครื่องมือสำหรับเปิดพื้นที่ทางความคิดในเว็บบอร์ดบนพื้นที่เสมือนจริง เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับตนเอง

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution