Digital Photo

Consumerism

Mr.Sumet Chanpen | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

ในโลกของบริโภคนิยมในทุกวันนี้  บางคนไม่รู้ตัวเองว่ากำาลังตกอยู่ภายใต้อำานาจของสื่อที่สร้างความนิยมให้กับการบริโภคของตัวเอง  จึงไม่สามารถรู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่สื่อกำาลังฝังชิบการเป็นบริโภคนิยมนั่นๆได้ จากเหตุการที่สังคมบริโภคนิยมทุกวันนี้  สื่อจึงไม่ได้เป็นแค่โฆษณาที่เน้นความจริงเพียงอย่างเดียวเพื่อให้คนสนใจในตัวสินค้า ภาพที่มีความแปลกจากเหตุการณ์ปกติ  จึงเป็นแรงดึงความสนใจในการขาย

ABSTRACT

ปัจจุบันสื่อมีความหลากหลายและเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น   นอกจากช่องทางแบบเก่าคือ  วิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมห์แล้ว  มีช่องทางใหม่ๆผ่านสื่อดิจิตอล ได้แก่ เว็บ บล็อก โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (ipod) ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายจึงทะลักสู่ผู้รับเป็นจำานวนมหาศาลตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ผู้ส่งข่าวสารจึงกลายเป็นผู้กำาหนดการรับรู้ข่าวสารของผู้รับไปโดยปริยาย สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างและรักษาอำานาจของเจ้าของสื่อหรือผู้ที่สามารถ ควบคุมสื่อไว้ในมือ อธิบายได้ว่า การใช้สื่อเผยแพร่แนวคิด  อุดมคติ  ความเชื่อ  ให้แก่คนทั้งหลาย  ตอกย้ำาซ้ำาเติมอยู่ตลอดเวลา  จนผู้ที่รับข่าวสารเกิดความคล้อยตาม  เชื่อ  และทำาตามผู้ที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมสื่อต้องการในที่สุด  จะเห็นได้ชัดเจนในทางการเมืองที่รัฐจะใช้สื่อในการสร้างอุดมการณ์ทางการ เมืองขึ้น ให้คนในชาติเกิดความ มีความคิดความเชื่อเป็นหนึ่งเดียว คล้อยตามการชี้นำาของรัฐ นำาไปสู่การจงรักภักดีต่อรัฐ จนในที่สุดรัฐหรือรัฐบาลสามารถบงการประชาชนให้เชื่อฟังและทำาตามความต้องการ ได้ การอยู่ในอำานาจของรัฐบาลและรักษาอำานาจของตนก็ทำาได้โดยง่ายดาย  ปัจจุบัน  สื่อก็เป็นเครื่องมือ  ในการสร้างอำานาจให้แก่ผู้ใช้สื่ออยู่เช่นเดิม   เพียงแต่อำานาจที่ว่านั้น  ไม่ใช่อำานาจทางการเมืองเสมอไป   เพราะการเป็นเจ้าของสื่อไม่ได้จำากัดอยู่ที่รัฐเพียงเท่านั้น เอกชนก็สามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ ดังนั้น ผู้ที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างและรักษาอำานาจของตน จึงเปิดกว้างมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การกำากับควบคุมของรัฐ ผ่านการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ เมื่อการเป็นเจ้าของสื่อเปิดกว้างขึ้นการใช้สื่อก็กว้างขวางขึ้น ผู้ที่มีสื่อในมือก็สามารถใช้สื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองได้อย่างแทบไม่มีข้อ จำากัด

CHAPTER 01 แนวคิดและทฤษฎี

จากวาทกรรมในทัศนะของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545) หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต (constitute) เอกลักษณ์ (identity) และความหมาย (significance) ให้กับสรรพสิ่งต่างๆ ในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อำานาจ หรือตัวตนของเราเอง วาทกรรมทำาหน้าที่ตรึงสิ่งที่สร้างขึ้นให้ดำารงอยู่ และเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง ขณะเดียวกันวาทกรรมก็ทำาหน้าที่เก็บกด/ปิดกั้นมิให้เอกลักษณ์และความหมายบางอย่างเกิดขึ้น

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution