BUDDHIST TEMPLE STATION

Rujiya Nakrueng | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

การออกแบบเว็บไซต์นี้จึงมีลักษณะการออกแบบที่ให้ความรู้สึกเรียบง่าย ฉีกรูปแบบของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ใน แบบเดมิที่ซา้ําซากจําาเจออกไปใหค้วามรู้สกึเปน็สากลใช้สีแดง(แดงชาด)เป็นสีหลักในเว็บไซต์เพื่อแสดงถึงความเป็นล้านนา มภีาษาให้เลอืกใช้สองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษการสรา้งเว็บไซต์น้ีมีจุดประสงค์เพื่อสง่เสริมและให้ขอ้มูลแก่นกั ท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตา่งชาติที่ตอ้งการทจี่ะมาท่องเที่ยวเชิงประวัตศิาสตรใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่เพ่ือให้รูถ้ึงความเป็น มา, รากเหง้า และความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม ผ่านสถานที่สําาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังให้ ข้อมูลครอบคลุมไปถึงสถานที่พักและรา้นอาหารที่ใกล้เคียงกับสถานที่สําาคญัเหล่านั้นเพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวผู้จัด ทําาเว็บไซต์นี้จึงมีความคาดหวังว่าเว็บไซต์ท่ีจดัทําาขึ้นนี้จะสามารถสง่เสรมิการท่องเทยี่วเมอืงเชยีงใหมใ่นฐานะเมืองท่องเที่ยว เชิงประวตัิศาสตร์มากขึ้

ABSTRACT

เว็บไซต์จึงจัดว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อการหาความรู้เพียง อย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยังเกิดมาเพื่อตอบสนองความบันเทิงและความสะดวกสบายในหลากมิติของผู้ใช้งานอีกด้วย และด้วย ความที่ประเทศไทยกําาลังจะเข้าสู่ระบบอาเซียน หรือ Asian Economics Community ซึ่งคือ การรวมตัวของชาติใน Asian 10 ประเทศ ในการเปิดประเทศเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยจะมีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ซึ่งจะมีผลเป็นรูปธรรมในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเข้าสู่ประเทศในระบบอาเซียนนี้เอง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําาให้นัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติหันมาท่องเท่ยีวที่ประเทศไทยมากขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่นั้นเองจัดว่าเป็นจังหวัดที่เป็นที่นิยมมากแห่ง หนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงนับได้ว่าเป็นหนงึ่ในพื้นที่หลักซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยก็ว่า ได้ เพราะมีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีความ เจริญของพื้นที่เมืองจึงทําาให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และครบในทุกด้านแต่ความเจรญิที่ เข้ามาอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้วถิีชวีติของคนเชียงใหมด่้งัเดมิเปลยี่นไปมากเช่นกนั การท่องเที่ยวจากเดมิทเี่ป็นการท่องเทยี่ว เชิงอนุรักษแ์ละท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มถูกบดบังไปความเป็นเชียงใหม่จากเดิมที่เป็นเมืองแหง่วัฒนธรรมเริ่มเลือนหายไป อย่างช้า ๆ ถูกแทนที่เข้ามาด้วยแสงสีแห่งชุมชนเมือง

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution