BTS Website

Information Design

Suwimol Panyana | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

การออกแบบเว็บไซต์นี้จึงมีลักษณะการออกแบบที่ให้ความรู้สึกเรียบง่าย ฉีกรูปแบบของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในแบบเดิมที่ซ้ำซากจำเจออกไป  ให้ความรู้สึกเป็นสากล ใช้สีแดง (แดงชาด) เป็นสีหลักในเว็บไซต์เพื่อแสดงถึงความเป็นล้านนา  มีภาษาให้เลือกใช้สองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสร้างเว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะมาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้รู้ถึงความเป็นมา, รากเหง้า และความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม ผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังให้ข้อมูลครอบคลุมไปถึงสถานที่พัก และร้านอาหารที่ใกล้เคียงกับสถานที่สำคัญเหล่านั้น เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากขึ้น

ABSTRACT

การนำเสนอข้อมูลในระบบ www (World Wide Web) นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงปลายปี 1989 โดยทีมงานจากห้องปฏิบัติการทางจุลภาคฟิสิกส์แห่งยุโรป (European Particle Physics Labs) หรือที่รู้จักกันในนาม CERN (Conseil European pour la Recherché Nucleaire) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้คิดค้นวิธีการถ่ายทอดเอกสารข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Hyper Text ไปยังระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผลที่ได้คือ โปรโตคอล HTTP (Hyper Text Transport Protocol) และภาษาที่ใช้สนับสนุนการเผยแพร่เอกสารของนักวิจัย หรือเอกสารเว็บ (Web Document) จากเครื่องแม่ข่าย (Server) ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในระบบ WWW เรียกว่า ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) ด้วยเทคโนโลยี HTTP และ HTML นี้เอง ทำให้การถ่ายทอดข้อมูลเอกสารมีความคล่องตัวมากขึ้น การเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อประเภทเว็บเพจ (Webpage) เป็นที่นิยมกันอย่างสูงในปัจจุบัน ไม่เฉพาะข้อมูลโฆษณาสินค้า ยังรวมไปถึงข้อมูลทางการแพทย์ การเรียน งานวิจัยต่าง ๆ เพราะเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้ทั่วโลก ตลอดจนข้อมูลที่นำเสนอออกไป สามารถเผยแพร่ได้ทั้งข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และภาพเคลื่อนไหว มีลูกเล่นและเทคนิคการนำเสนอที่หลากหลาย อันส่งผลให้ระบบ www เติบโตเป็นหนึ่งในรูปแบบบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดของระบบอินเทอร์เน็ต ลักษณะเด่นของการนำเสนอข้อมูลเว็บเพจ คือ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังจุดอื่น ๆ บนหน้าเว็บได้ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น ๆ ในระบบเครือข่าย อันเป็นที่มาของคำว่า Hyper Text หรือข้อความที่มีความสามารถมากกว่าข้อความปกตินั่นเอง จึงมีลักษณะคล้ายกับว่าผู้อ่านเอกสารเว็บ สามารถโต้ตอบกับเอกสารนั้น ๆ ด้วยตนเองตลอดเวลาที่มีการใช้งาน

 

ด้วยเหตุปัจจัยของการพัฒนาของเว็บไซต์ดังกล่าวไปในข้างต้น เว็บไซต์จึงจัดว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อการหาความรู้เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยังเกิดมาเพื่อตอบสนองความบันเทิงและความสะดวกสบายในหลากมิติของผู้ใช้งานอีกด้วย และด้วยความที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ระบบอาเซียน หรือ Asian Economics Community ซึ่งคือ การรวมตัวของชาติใน Asian 10 ประเทศ ในการเปิดประเทศเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยจะมีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลเป็นรูปธรรมในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเข้าสู่ประเทศในระบบอาเซียนนี้เอง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหันมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้น โดยจังหวัดเชียงใหม่นั้นเองจัดว่าเป็นจังหวัดที่เป็นที่นิยมมากแห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะมีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีความเจริญของพื้นที่เมือง จึงทำให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และครบในทุกด้าน แต่ความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ดั้งเดิมเปลี่ยนไปมากเช่นกัน การท่องเที่ยวจากเดิมที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มถูกบดบังไป ความเป็นเชียงใหม่จากเดิมที่เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเริ่มเลือนหายไปอย่างช้า ๆ ถูกแทนที่เข้ามาด้วยแสงสีแห่งชุมชนเมือง

APPENDIX

Information Design : Chiangmai conservative travel website

BUDDHIST TEMPLE STATION (BTS) created by Z Axis IT Solution