ฺBTS Website

Rapeepat Khamlar | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

มีลักษณะการออกแบบที่ให้ความรู้สึกเรียบง่าย ให้ความรู้สึกเป็นสากล (แดงชาด เพื่อแสดงถึงความเป็นล้านนามีภาษาให้เลือกใช้สองภาษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย เพื่อให้รู้ถึงความเป็นมา และความสวยงามของศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังให้ข้อมูลครอบคลุมถึงสถานที่พัก เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากขึ้น

ABSTRACT

ด้วยความที่ประเทศไทยกําาลังจะเข้าสู่ระบบอาเซียน หรือ Asian Economics Community ซึ่งคือ การรวมตัวของชาติใน Asian 10 ประเทศ ในการเปิดประเทศเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยจะมีการรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ซึ่งจะมีผลเป็นรูปธรรมในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเข้าสู่ประเทศในระบบอาเซียนนี้เอง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําาให้นัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติหันมาท่องเท่ยีวที่ประเทศไทยมากขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่นั้นเองจัดว่าเป็นจังหวัดที่เป็นที่นิยมมากแห่ง หนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จึงนับได้ว่าเป็นหนงึ่ในพื้นที่หลักซึ่งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยก็ว่า ได้ เพราะมีทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีความ เจริญของพื้นที่เมืองจึงทําาให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์และครบในทุกด้านแต่ความเจรญิที่ เข้ามาอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้วถิีชวีติของคนเชียงใหมด่้งัเดมิเปลยี่นไปมากเช่นกนั การท่องเที่ยวจากเดมิทเี่ป็นการท่องเทยี่ว เชิงอนุรักษแ์ละท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มถูกบดบังไป ความเป็นเชียงใหม่จากเดิมที่เป็นเมืองแหง่วัฒนธรรมเริ่มเลือนหายไป อย่างช้า ๆ ถูกแทนที่เข้ามาด้วยแสงสีแห่งชุมชนเมือง 

 

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution