Merry Crisis and A Happy New Fear

MEDIA CULTUEL STADY ETHNOGRAPHY

Somprattana SUKJAI | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2014

ในยุคที่การสื่อสารสามารถทำได้ง่าย ในขณะที่เราอยู่กำลังตกอยู่ในกระแสธารของคลื่นมวลมหาข้อมูลที่มากล้นอยู่ในขณะนี้ ผู้ใช้สื่อคงไม่ต่างอะไรกับเรือลำน้อยที่ลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางกระแสคลื่นในมหาสมุทรข้อมูลนั่นเอง 

ABSTRACT

 

 

ในยุคที่การสื่อสารสามารถทำได้ง่าย ในขณะที่เราอยู่กำลังตกอยู่ในกระแสธารของคลื่นมวลมหาข้อมูลที่มากล้นอยู่ในขณะนี้ ผู้ใช้สื่อคงไม่ต่างอะไรกับเรือลำน้อยที่ลอยเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางกระแสคลื่นในมหาสมุทรข้อมูลนั่นเอง 

ทำให้ผู้สร้างงานเกิดความรู้สึกต่อตนเองว่า ตัวเราช่างเหมือนเรือน้อยที่ลอยเคว้งเหลือเกินในยุคสมัยที่ข้อมูลข่าวสารทั้งจริงจัง และขำขันรายล้อมอยู่รอบตัว สิ่งไหนจริง สิ่งไหนเท็จ สิ่งไหนเชื่อถือได้ สิ่งไหนเป็นเพียงการเล่นตลกของเหล่าคนในสังคม

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution