kidforkids

Pakawad Budsri | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

kidforkids เว็บไซต์ศูนย์ให้ความช่วยเหลือบริจาคสิ่งของสำหรับเด็ก

ABSTRACT

(KID) FOR KIDS

          เว็บไซต์องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายๆ ด้านโดยเฉพาะเด็กผู้ยากไร้ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรับ

ของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อที่นำสิ่งของเหล่านั้นไปพัฒนาเด็กผู้ยากไร้ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น

สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เครื่องอุปโภคบริโภค อาหารและยารักษาโรค เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยเหลือในเรื่องการเรียนรู้ตลอดจนการใช้ ชีวิต

ของเด็กผู้ยากไร้ ตามสถานที่ทุรกันดารหรือตามพื้นที่ห่างไกล โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) ซึ่งทำ หน้าที่

เป็นสื่อกลางในการกระจายข่าวสาร เก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมสิ่งของบริจาคให้กับเด็กผู้ยากไร้ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับบริจาค

หรือเป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูลสื่อสารไปยังโลกภายนอก เพื่อสร้างความทัดเทียมในสังคมให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

จุดประสงค์ขององค์กร

  • เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เด็กผู้ยากไร้
  • เพื่อให้เกิดความทัดเทียมกันระหว่างเด็กผู้ยากไร้กับเด็กปกติทั่วไป
  • เพื่อช่วยเหลือให้เด็กผู้ยากไร้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  • ลดปัญหาสังคมที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ดีเท่าที่ควรและลดกลุ่มเด็กมีปัญหา

วิสัยทัศน์ขององค์กร

  • ศูนย์กลางการรับบริจาคสำหรับเด็ก เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution