การศึกษาในมิติของลายไทยเพื่อประยุกต์สร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นสามมิติ

Pakawad Budsri | Indepentdent Study | Master Programme | 2014

          การสร้างสื่อแอนิเมชั่นสามมิติจากการศึกษารูปแบบ แนวคิด ปรัชญา และอุดคติที่แฝงอยู่ลายไทย เพื่อนำมาเล่าเรื่องราวแสดงถึงความสัมพันธ์

ของงานศิลปกรรมไทย ที่ดำรงอยู่เคียงคู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด อีกทั้งเพื่อต้องการจะปลุกจิตสำนึกให้ผู้ชมหันมาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ที่เป็นศิลปะประจำชาติ เป็นงานที่มีความน่าสนใจ บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจของคนไทยในอดีต ที่ควรแก่การรักษาเอาไว้ ให้สืบทอดต่อกันไปเรื่อยๆ 

และเพื่อเป็นแนวทางให้คนที่รับชมสื่อแอนิเมชั่นชิ้นนี้ ได้คิดวิเคราะห์ ได้ตั้งคำถาม วิพากษ์วิจารณ์ ในประเด็นต่างๆ ที่จะเป็นตัวนำไปสู่หนทางในการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้

CHAPTER 01 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1 ความเป็นมาของลายกระหนกหรือลายไทย

                การศึกษาที่มาประวัติศาสตร์และแนวคิดของลายไทยในอดีต จะทำให้สามารถเข้าใจภาพรวมของลายไทยได้ ซึ่งทั้งนี้ผู้ทำวิจัยเองได้ลงไปศึกษาถึงหน่วยย่อย ว่าลายกระหนกหรือลายไทยนั้นริเริ่มเกิดขึ้นมาได้อย่างไร มีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้ก่อเกิดเป็นลวดลายที่พลิ้วไหว อ่อนช้อยอย่างที่เราเห็น มีแหล่งที่มาจากที่ไหน ซึ่งเมื่อหากเข้าใจความเป็นมาแล้ว ก็จะทำให้สามารถที่จะเชื่อมโยงความคิดออกมาเป็น คอนเส็ปเพื่อนำไปสร้างเป็นงานแอนิเมชั่นได้

 

2 หมวดหมู่ของลายไทยหรือลายกระหนก

                การศึกษาหมวดหมู่ของลายไทยหรือกระหนก จะทำให้สามารถเข้าใจถึงรูปแบบและประเภทของชิ้นงาน ซึ่งจะแบ่งเป็นตามรูปของกระหนกที่ศิลปินได้ทำการสร้างสรรค์ประดิษฐ์เป็นรูปร่างต่างๆขึ้นมา ซึ่งกระหนกหรือลายไทยนั้นสามารถกำหนดและแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ 4 หมวด คือ หมวดกระหนก หมวดนารี หมวดกระบี่ และหมวดคชะ (ปฏิพัทธ์ ดาระดาษ, 1895) หมวดที่ 1 จะประกอบด้วยลายกระหนก ส่วนหมวดที่เหลือนั้นจะประกอบด้วยรูปกระหนก เช่น เทวดา สัตว์ต่างๆ เป็นต้น

 

3 รูปแบบของลายไทยหรือลายกระหนก

                ลายกนกนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ จึงจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ ลายกระหนกนั้นมีการวาดโดยใช้การผูกลวดลาย บางทีผูกเป็นกระหนกเคล้าภาพ ผูกเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เกาะอยู่ตามกิ่งก้านของกระหนก เพื่อแสดงให้รู้ว่าเป็นดงนก ดงสัตว์ และกระหนกนั้นเป็นงานศิลปะชั้นสูง การเขียนผู้ลายกระหนกนั้นจำเป็นต้องอาศัยความชำนาญ โดยเริ่มต้น ทำการศึกษาถึงตัวหลัก หรือสิ่งที่เรียกว่า แม่ลาย ซึ่งเป็นลายพื้นฐานที่ใช้สำหรับออกแบบลายอื่นๆ 

 

4 ขั้นตอนวิธีการเขียนลายไทยหรือลายกระหนก

                ในการศึกษาขั้นตอนของการเขียนลายไทยหรือลายกระหนกนั้นเริ่มแรกจะทำการศึกษา กระหนกสามตัว ซึ่งเป็นตัวหลักในการวาดลายก่อน จากนั้นก็จะเป็นการศึกษาเรื่องของกฎสำหรับใช้ในการผูกลายว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นจึงจะทำการศึกษาเรื่องของการต่อลายและการออกลาย ตามลำดับ

 

5 ทฤษฏีความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality

                ทฤษฏีความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality เป็นการศึกษาถึงรูปแบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลงานให้ดูมีความน่าสนใจ และทำให้ผู้สนรู้สึกว่างานดูมีความสมจริง น่าตื่นเต้น จึงทำการศึกษาในรูปแบบของเทคโนโลยีชนิดนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานอีกทางหนึ่ง

 

6 ทฤษฎีสัญญะวิทยา

                ศิลปะไทยเป็นสัญญะที่สื่อถึงความเป็นไทย แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ และวิถีชีวิต ของผู้คนในยุคสมัยนั้นๆ และมักถูกสอดแทรกผ่านสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นลวดลายที่ปรากฏอยู่บนเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ซึ่งทฤษฏีสัญญะวิทยานี้เป็นทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ถึงสัญญะต่างๆที่เราเห็นในชีวิตประจำวัน 

 

7 ทฤษฎีเรื่องSublime

                Sublime เป็นสุทรียศาสตร์ที่อยู่เหนือความสวยงาม เป็นผลกระทบที่ทำงานแบบตรงกันข้าม อาจกล่าวได้ว่าเป็นความรู้สึกที่คลุมเครือระหว่างความทุกข์กับความสุข ซึ่งEdmund Burke เจ้าของแนวคิดเรื่องนี้ ได้อธิบายว่า เป็นความงามทางกระบวนการในเชิงกายภาพที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายกับสิ่งที่คุกคามที่กำลังเผชิญ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจด้วย ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเหตุผลกับจินตนาการ จึงเป็นแนวคิดที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างแอนิเมชั่นให้ดูมีความน่าตื่นตาตื่นใจ อลังการ ติดตรึงใจในความทรงจำของผู้คนได้

 

8 แนวคิดเรื่องผลงานศิลปะในยุคการผลิตซ้ำเชิงกลไก

                ในงานวิจัยครั้งนี้ได้มีการนำเอาผลงานเก่าที่มีในอดีตมาทำการศึกษา สร้างรูปแบบใหม่ให้น่าสนใจ โดยใช้เทคนิคและวิธีการนำเสนอแบบใหม่ให้กับผู้คนในยุคปัจจุบัน ทำให้ผู้คนเกิดความรู้สึกที่มีต่องานศิลปะแบบเดิมนั้นเกิดมุมมองที่ต่างออกไป ซึ่งวิธีการนำเสนอนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ วอลเตอร์ เบนจามิน (Walter Benjamin) ที่พูดถึงเรื่องของศิลปะในสมัยปัจจุบันที่มีรูปแบบและวิธีการสรรค์สร้างต่างจากในอดีต สามารถที่จะผลิตซ้ำได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของ ผลงานศิลปะในยุคการผลิตซ้ำเชิงกลไก

 

9 แนวคิดการออกแบบงานแอนิเมชั่น

                การศึกษาแนวคิดเรื่องการออกแบบแอนิเมชั่น เป็นการศึกษาถึงหลักการและแนวคิดที่จะนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชั่น ว่ามีขั้นตอนการสร้างอย่างไร มีรูปแบบอย่างไรบ้าง และ ต้องอาศัยความรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะสามารถสร้างงานแอนิเมชั่นออกมาได้ ซึ่งหลักๆจะทำการศึกษาศึกษาการสร้างแอนิเมชั่นโดยการอ้างอิงถึงกฏ 12 ข้อ สำหรับการสร้างแอนิเมชั่นให้ออกมาดูสมจริงและดูมีชีวิตชีวาขึ้นมา

 

10 การใช้แอนิเมชั่นเพื่อการอนุรักษ์

                ในงานวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดเพื่อมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเอาไว้ให้ดำรงอยู่ ฉะนั้นจึงได้มีการนำเอาผลงานแอนิเมชั่นที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความเป็นไทยมา วิเคราะห์ ศึกษาถึงวิธีการต่างๆและเทคนิค การเล่าเรื่อง เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาผลงานให้ออกมาดูมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ทำให้ผู้รับชมได้ตะหนักถึงความสำคัญในภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในอดีตผ่านงานแอนิเมชั่น 

 

11 กรณีศึกษา ผลงานจิตรกรรมลายไทยของศิลปิน

                ศึกษาและวิเคราะห์ถึงรูปแบบผลงานของศิลปิน เกี่ยวกับผลงานด้านจิตกรรมลายไทย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่น ว่าแต่ละงานนั้นมีการดึงเอกลักษณ์ของลวดมาใช้อย่างไร และทำการศึกษาทัศนะคติ มุมมองของศิลปินที่ทำการถ่ายทอดผลงานออกมา


created by Z Axis IT Solution