RED | WHITE | BLUE

Interactive Design Poject

Suwimol Panyana | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2014

โครงงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ต้องการที่จะสะท้อนภาพสมัยใหม่ของโลกนิวมีเดีย ผ่านรูปแบบของ pop-up และการนำเสนองานในมิติของความเป็น Hyperreality  ด้วยเข้าถึงพื้นที่จำลองเสมือน การเล่นล้อกับพื้นที่เชิงสัญลักษณ์ของสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้ นำเสนอประสบการณ์ในรูปแบบเหนือจริงโดยอาศัยผ่านเทคโนโลยี โดยใช้การจำลองรูปแบบของสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของอำนาจทั้งสามสถาบันอันได้แก่สถาบัน การเมือง  สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อนำเสนอกระบวนการในการสร้างความหมายของ “อำนาจ” ในลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่กดทับอยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่แฝงมาพร้อมการโน้มน้าวและครอบงำที่ตอกย้ำผ่านระบบระเบียบและรูปแบบวิธีการสร้างความหมายค่านิยมความคิดและความเชื่อต่างๆที่มีอยู่ในสังคม  โดยเป็นการใช้เทคนิคจำลองให้ภาพของผู้เข้าชมผลงานไปปรากฏอยู่บนพื้นที่อันเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันหลักทั้งสามของประเทศ  ซึ่งไม่อาจที่จะกระทำได้ในชีวิตจริง

ABSTRACT

การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมทำให้สถาบันสังคมกลายมาเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อสมาชิกที่อยู่ภายในสังคม  ส่งผลให้สมาชิกปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทของตน และทำให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สถาบันทางสังคมจึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากมนุษย์ที่มีความต้องการต่างๆ เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการ มนุษย์จึงเฝ้าค้นหาวิธีเพื่อบำบัดความต้องการเหล่านั้น และจากประสบการณ์ตลอดจนการทดลองและผิดพลาด มนุษย์จึงได้สร้างระเบียบปฏิบัติมาเพื่อบำบัดและควบคุมความต้องการต่างๆเหล่านั้นขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการดำเนินชีวิตร่วมกันในลักษณะของสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างเป็นทางการ  เพื่อตอบสนองความต้องการและการดำรงอยู่ของสังคม  เพื่อความสงบสุข และความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์และสังคม

 

สถาบันสังคมจึงถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างสังคม โดยมีความสำำคัญในแง่ของเครื่องมือที่สำคัญในการจัดระเบียบทางสังคม  เพราะเป็นกลุ่มของบรรทัดฐานำซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อสังคม ต้องสร้าง และดำรงรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งสถาบันจะเป็นผู้ปลูกฝังวัฒนธรรมหรือแบบอย่างของพฤติกรรมที่สมาชิกของสังคมประพฤติปฏิบัติที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน จนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในสังคม ด้วยลักษณะของการดำรงอยู่เป็นเวลานานอย่างแนบเนียนและกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของคนในสังคม ทำให้เราเชื่อมั่นในสถาบันเหล่านั้นอย่างปราศจากคำถามและปราศจากข้อสงสัย โดยเฉพาะสถาบันทางการเมือง สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความผูกพันธุ์กับชีวิตของคนในสังคมไทยมาอย่างช้านาน หากแต่อยู่ในรูปของความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่แทรกซึมและปรากฏตัวอยู่ในชีวิตทางทั้งสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างใกล้ชิดทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ

 

ลักษณะของการกระจายของอำนาจเช่นนี้ทำให้อำนาจนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่คนในสังคมได้ซึมซับและเรียนรู้ไปโดยปริยาย การเติบโตขึ้นและถูกหล่อหลอมด้วยบริบทของสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันของมนุษย์ในลักษณะเช่นนี้ทำให้คนในสังคมขาดความเข้าใจความสงสัยและปฏิบัติตามตรรกะของสังคมและวัฒนธรรมนั้นอย่างอัตโนมัติ โดยที่อาจจะยังไม่สามารถอธิบายถึงที่มาและตรรกะของความเชื่อนั้นด้วยความเข้าใจในลักษณะนามธรรมที่ชัดเจนได้ ในขณะเดียวกันลักษณะของสามสถาบันที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้นอกจากดำรงอยู่ในรูปแบบของอำนาจที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์แล้วยังดำรงอยู่ในรูปแบบของการครองอำนาจนำ (hegemony) ที่อยู่ในรูปแบบของอำนาจครอบงำที่ผ่านกระบวนการสร้างความยินยอมพร้อมใจ โดยผ่านกลไกของรัฐด้านอุดมการณ์ อันถือเป็นกลยุทธ์ที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองทั้งหลาย และสร้างความคิดที่เป็น “อุดมการณ์หลักของสังคม” ทำให้ลักษณะของโครงสร้างทางอำนาจนั้นดูเป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังเช่นสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันที่อยู่ในหัวใจของคนไทยเป็นสถาบันที่มีการเคารพสักการะ และเป็นศูนย์กลางของคนทั้งชาติ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย ซึ่งถูกวางในตำแหน่งแห่งที่ของอำนาจที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ๆไม่สามารถแตะต้องได้ แม้ในปัจจุบันที่การเกิดขึ้นใหม่และเปลี่ยนแปลงของอำนาจทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งหลายถูกสั่นคลอน แต่สถาบันหลักทั้งสามอันได้แก่สถาบันทางการเมือง สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์กลับยังคงความอำนาจในเชิงอุดมการณ์ ความคิด ความเชื่อไว้ได้อย่างแน่นหนา ซึ่งทำให้เราสยบยอมอยู่ภายใต้โดยไม่อาจจะตั้งคำถามหรือเข้าไปแตะต้องกับพื้นที่ของอำนาจเหล่านี้

APPENDIX

RED | WHITE | BLUE

Interactive Design Project  @ Media Arts and Design CMU.created by Z Axis IT Solution