3D MODEL

Nutnaree Chenchat | MY LAB PROJECTS | Master Programme | 2015

ID&ECO Handicrafts แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านหัตถกรรม เป็นโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านหัตถกรรม จากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้เข้าร่วมทีมผู้สร้างรูปแบบจำลอง 3D เพื่อสร้าง 3D Model เพื่อการนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาต่อได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution