เสียงธรรม

Tanarat Tanonwong | MY ACADEMICS PROJECTS | Master Programme | 2013

เสียงธรรม จะเป็นการนำเสนอถึงงานออกแบบทางด้านกราฟิก ที่ไม่ได้มีความโดดเด่นหรือสวยงามอะไรเลย แต่กับมีอะไรบางอย่างเข้ามาเป็นตัวควบคุมเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมงานให้เขามาดูงานแสดงชิ้นนี้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบกราฟิกเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่จะดึงดูดผู้ชมให้สนใจงานได้เสมอไป ยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีส่วนช่วยในการดึงดูดใจผู้ชมเพื่อที่จะให้ความสนใจในงานแสดงชิ้นนี้ ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้มีการนำหลักการความรู้และวิธีการจากการศึกษา ในวิชา Graphic design และ Sound design โดยนำเอากระบวนความคิดเทคนิควิธีการมาผสมผสานเข้าด้วยกันทำให้เกิดเทคนิควิธีการแบบใหม่ๆ โดยการออกแบบภาพกราฟิกแบบง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นวงกลม รูปดาว สี่เหลี่ยม ขึ้นมาจัดแสดง โดยใช้การผสมผสานทางด้านเสียง โดยเป็นเสียงพระที่กำลังแสดงความคิดเห็นในภาพนั้นๆอยู่โดยเป็นเสียงที่ดังมาจากข้างหลังภาพ เพื่อดึงดูดให้ผู้ชมสนใจจากความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในสังคม จนเกิดเป็นโปรเจค เสียงธรรมขึ้น การผสมผสานระหว่างการใช้ภาพและเสียงนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วแต่เกิดขึ้นในวงการของโทรทัศน์ โดยการนำภาพเคลื่อนไหวและเสียงมาผสมผสานเข้าด้วยกัน จากแนวคิดที่ของ Ferdinand de Saussure ได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ทุกคนมีความคิดผ่านทางภาษา คือ เป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะมีความคิดโดยไม่มีภาษา เพราะ มนุษย์จะเรียนรู้ในด้านภาษาผ่านทางโครงสร้างของไวยกรณ์ต่างๆ ดังคำกล่าวข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าภาษามีความสำคัญอย่างยิ่งหากไม่รู้ภาษาก็จะไม่มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ตลอดไปจนถึงการเข้าใจความหมายในเรื่องต่างๆ ในสังคม ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงได้นำภาษามาผสมผสานกับงานออกแบบ ซึ่งในที่นี้คือรูปภาพสี่เหลี่ยม วงกลมที่มองแล้วเป็นรูปภาพที่ธรรมดามองแล้วไม่มีความโดดเด่นแต่อย่างไร แต่เมื่อนำมาผสมผสานกับภาษาแล้วจะทำให้เกิดแรงดึงดูดบางอย่างขึ้นมา เพื่อดึงดูดใจผู้ชมให้เข้ามาดูงานแสดงชิ้นนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันงานชิ้นนี้ ซึ่งภาษาที่ใช้จะเป็นในลักษณะการพูด ในลักษณะเชิงธรรมะ โดยนำหลักความคิดในด้านพุทธศาสนา เข้ามาวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นหลักความคิดในเชิงธรรมะ ขณะที่คนทั่วไปอาจจะคาดไม่ถึง ว่ารูปที่เห็นในแต่ละรูปนั้นสามารถที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้ในแนวทางของพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนจึงเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในสังคมไทย และอีกปัจจัยหนึ่งที่เลือกที่จะใช้คลิปเสียงของพระภิกษุ เนื่องจากลักษณะการพูดของพระมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแตกต่างจากบุคคลทั่วไป ถ้าฟังดูดีๆจะพบว่ามีแนวโน้มในลักษณะการพูดไปทางการเทศน์ในภาษาบาลีถึงแม้จะพูดภาษาไทยก็ตาม มักจะมีการเล่นเสียงขึ้นๆลงๆ และมีมักจะพูดช้าๆชัดๆ เพื่อแสดงออกถึงกริยาที่พระจะต้องสำรวมเป็นการฝึกสมาธิ อีกทั้งในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมเมืองพุทธ พระภิกษุจึงได้รับการยอมรับและให้ความเคารพในสังคมไทย ด้วยเหตุนี้เองจึงเลือกที่จะใช้เสียงของพระภิกษุ เพื่อที่จะมาวิจารณ์งานแล้วเปิดในวันแสดงงาน แต่ลักษณะการเปิดคลิปเสียงนี้จะไม่ใช่ลักษณะเปิดให้เห็นกันว่าตอนนี้กำลังเปิดเพื่อแสดงงานชิ้นนี้อยู่นะ แต่เป็นลักษณะการซ่อนลำโพงไว้ข้างหลังภาพเพื่อให้เสียงออกมาจากภาพ ซึ่งถ้าหากมองในมุมมองของคนทั่วไป เมื่อได้ยินเสียงอะไรมักจะหาแหล่งที่มาของเสียงนั้น ซึ่งเกิดจากการอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์และมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ซึ่งเสียงนั้นเองจะนำมายังภาพที่ได้จัดแสดง ต่อจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของนักจิตวิทยา ที่ได้กล่าวไว้ใน The Gestalt psychologists ว่าบางครั้งเราไม่ได้มองเห็นในสิ่งที่มันเป็น แต่เห็นในสิ่งที่เราอยากให้เป็น คือมนุษย์จากที่ได้เห็นแล้วจะมีรหัสยะอะไรบางอย่างเป็นตัวกำหนดซึ่งอาจจะเป็นสังคมไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เขามาเป็นตัวกำกับอยู่ เมื่อนำทฤษฎีนี้มาร่วมเข้ากับงานเมื่อพูดชมงานเข้ามาดูภาพและมีเสียงการวิจารณ์งานในแนวทางธรรมะ ก็จะทำให้ผู้ชมเกิดความคิดและจินตนาการเอาเอง ซึ่งความคิดและจินตนาการเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากภาพที่จัดแสดงนั้นเลย

ABSTRACT

การสื่อสาร (อ่านว่า การ- สื่อ - สาร) ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “communication”  ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของคำว่า “communication” หรือ “การสื่อสาร” โดยอริสโตเติล (Aristotle) ได้ให้ความหมายของการศึกษาวิชาวาทศิลป์ หรือการสื่อสารว่า คือการแสวงหา วิธีการชักจูงใจที่มีอยู่ในทุกรูปแบบ (search for all available means of persuasion) ซึ่งแรงจูงใจในที่นี้จะใช้ ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) แนวความคิดนี้เป็นของมาสโลว์ (Maslow) มาเป็นตัวอธิบายถึงลำดับความต้องการของมนุษย์ โดยที่ความต้องการจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่ความต้องการนั้น ซึ่งโปรเจคนี้จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ถึงความต้องการของมนุษย์ โดยเป็นลักษณะงานเป็นงาน experiment เพื่อทดสอบถึงความเป็นไปของได้ทฤษฎีโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆของมนุษย์โดยเฉพาะการมองเห็นและเสียงที่ได้ยิน

APPENDIXcreated by Z Axis IT Solution