การเดินทางในระยะห่างของดวงตา

Post Image

“จากดวงตาเข้าสู่จิตสำนึก การประเมินค่าความผิดปกติของผู้อื่นผ่านสายตาจึงเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินคำว่า ‘มองคนจากเปลือกนอก’ เนื่องจากทุกครั้งที่เรามอง เราล้วนย้ำความผิดปกติให้เกิดขึ้นในระบบจิตใต้สำนึกของเราเพื่อตีตราหรือแปะป้ายคนอื่น”

ความเรียงกึ่งวิชาการ กึ่งเรื่องเล่าการเดินทางไปสำรวจตรวจตราปรากฏการณ์ในสังคมและผู้คนในพื้นที่เชิงกายภาพ พร้อมๆ กับการเดินทางไปในความคิดของผู้เขียน โดยมีจิตไร้สำนึกเป็นแกนกลางในการเล่าเรื่อง ผ่านการตั้งคำถามและข้อถกเถียงภายในกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ ถึงสิ่งซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับสังคมศิวิไลซ์หรือสังคมสมัยใหม่ว่าได้สร้างความเจ็บป่วยทางจิตให้แก่ผู้คนอย่างไร


ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ เขียน
วุฒิชัย อยู่สุภาพ และ ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง บรรณาธิการ
Wonderwhale ออกแบบปก
ระหว่างบรรทัด จัดพิมพ์

ลิงค์หนังสือ: การเดินทางในระยะห่างของดวงตา

 

** หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงจากงานวิจัยเรื่อง แนวความคิดว่าด้วยผัสสะศึกษาและคุณูปการต่อการทำความเข้าใจวัฒนธรรมร่วมสมัย ทุนอุดหนุนการวิจัย วิจัยสร้างสรรค์ และงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการงบประมาณเงินรายได้ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559