มันยากที่จะเป็นมลายู

Post Image

พวกเราสามารถพูดตามความคิดเรา
ได้บ้างหรือเปล่าว่าเราคือใคร

“…หนังสือเล่มนี้มีคุณูปการทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่อง

ชาติพันธุ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นมลายู – และ อาจรวมไปถึงความเป็น

ไทยด้วย มิได้เป็นไปตามมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวโดยการนิยามของรัฐหรือ

กฎเกณฑ์ทาง ศาสนา แต่มีพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการ

เมืองและตามการปรับตัว ของผู้คนเพื่อสร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในขณะเดียวกันด้วยสไตล์การเขียนของศรยุทธ ผู้มี

ความสามารถในการเล่าเรื่อง คนอ่านทั่วไปก็อาจไม่รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้น่าเบื่อ

หรือยากเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจ จริงๆ แล้วอาจสนุกกับสารพัดเรื่องราวที่เล่า

ในที่นี้และบางเรื่องก็อาจดูพิสดารจุดประกายให้คนอ่านบางคนพิจารณาไตร่ตรอง

สิ่งที่ตนรับรู้มาในอดีตเกี่ยวกับคนมลายูก็เป็นได้…”

หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทสารคดี จากเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 14 ปี 2560
และรางวัลชมเชย ประเภทงานสารคดี จากสพฐ. ปี 2560

ISBN: 9789740215189
พิมพ์ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2559
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ เขียน
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มติชน

ลิงค์สำหรับหนังสือ: มันยากที่จะเป็นมลายู

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “มันยากที่จะเป็นมลายู” :