หนังสือรวมบทความคัดสรรว่าด้วยการศึกษาวัฒนธรรมมลายู

Post Image

ภายในปีนี้! “หนังสือรวมบทความคัดสรรว่าด้วยการศึกษาวัฒนธรรมมลายู ของอ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนการเดินทางข้ามพรมแดนทางเชื้อชาติ ภาษา และศาสนาของผู้เขียน
ด้วยการเชื่อมโยงแนวความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมศึกษาไปสู่การศึกษาภาคสนามอย่างเข้มข้น”

 

ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ เขียน
กสำนักพิมพ์ ยิปซี จัดพิมพ์