กระบวนการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
สื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ

more information

หลักสูตรการเรียนการสอน
ของสาขาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ

more information

เอกสารศิลปนิพนธ์ของสาขาวิชา สื่อ ศิลปะ
และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

more information