image

ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลทั่วไป

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:         หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

English:            Bachelor of Fine Arts Program in Media Arts and Design

สังกัด:                ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย       

ชื่อเต็ม:              ศิลปบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)

ชื่อย่อ:               ศล.บ. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

 

English

Bachelor of Fine Arts (Media Arts and Design)

B.F.A (Media Arts and Design)

 

รูปแบบหลักสูตร:        

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ 15 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ นวัตกรรม 3 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก (เลือกจาก 2 กลุ่มวิชา)

– กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้

– กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

9 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
– วิชาแกน 24 หน่วยกิต
– วิชาเอก

วิชาเอกบังคับ

วิชาเอกเลือก

– วิชาโท (ถ้ามี)

ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

51 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

 

 

กระบวนวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
วิชาแกน

112101 – วัฒนธรรมทัศนาศึกษา

112104 – สื่อกับวัฒนธรรมศึกษา

112107 – ประวัติศาสตร์ศิลปะสื่อใหม่

112108 – การวาดเส้นสตอรี่บอร์ด

112110 – สื่อข้ามถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

112300 – ศิลปะการออกแบบสารสนเทศ

112304 – โบราณคดีของสื่อ

112400 – ภัณฑารักษ์และการจัดการสื่อสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย

24 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ

112102 – การถ่ายภาพดิจิทัล

112103 – การออกแบบสื่อเบื้องต้น

112105 – ภาพเคลื่อนไหวกับเรื่องเล่า

112106 – การออกแบบสื่อขั้นสูง

112201 – การออกแบบเว็บเบื้องต้น

112202 – ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิทัลเบื้องต้น

112203 – ทฤษฎีการออกแบบเชิงบูรณาการ

112204 – พื้นฐานเสียง

112205 – สื่อประสมศึกษา

112301 – วาทกรรมสื่อประสม

112302 – โครงงานวิจัยสื่อประสม 1

112303 – การจัดการสื่อสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย

112401 – โครงงานวิจัยสื่อประสม 2

112403 – โครงงานวิจัยสื่อประสมขั้นสูง

112413 – การออกแบบเสียง

112415 – สังคมวิทยาศิลปะ

วิชาเอกเลือก

112213 – ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิทัลขั้นสูง

112311 – ภาพเคลื่อนไหวกับการทดลอง

112212 – ศิลปะอินเทอร์เน็ต

112314 – การเขียนโปรแกรมสำหรับสื่อเชิงโต้ตอบ

112321 – การออกแบบเว็บขั้นสูง

112322 – ศิลปะภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล

112405 – สื่อใหม่และวัฒนธรรมไซเบอร์

112406 – วัฒนธรรมการออกแบบ

112408 – สัมมนาในงานสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

112411 – ภาพเคลื่อนไหว ความจริง กับการบันทึก

112412 – โครงงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล

112414 – ศิลปะเสียง

112423 – อุปกรณ์สื่อแบบโต้ตอบ

112424 – ศิลปะการออกแบบแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

51 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต