Background Image

DE-SIGN Laboratory

ศึกษาวิจัยและปฎิบัติการในบริบทการออกแบบสื่อของสถาบันทางสังคมต่างๆ
ทั้งในเชิงการตลาด การสื่อสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ

ตรรกวิทยาแฟชั่นมีอิทธิพลต่อการจัดการความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคมจากชนชั้นบนสู่ชนชั้นล่าง ดังนั้น เขาเสนอว่าเราสามารถเข้าใจปรัชญาแฟชั่นผ่านประเด็นศีลธรรม การเมือง และศาสนา ในสังคม แฟชั่นคืออัตลักษณ์ของปัจเจกชนและกลุ่มคน กล่าวได้ว่าสังคมปัจจุบัน ต้องการอัตลักษณ์ ตัวตน และศักดิ์ศรีในสังคม ดังนั้นแฟชั่นจึงถือเป็นเครื่องมือการแสดงความเป็นปัจเจกชนเชิงมนุษยนิยม


DE-SIGN Laboratory project

กระบวนการสื่อสารทางการเมืองในยุคนิวมีเดีย

กระบวนการสื่อสารทางการเมืองในยุคนิวมีเดีย

โลกของโลลิต้า

วัฒนธรรมโลลิต้าและปัจจัยที่ทำให้สาวกโลลิต้าในประเทศไทย เลือกสร้างภาพตัวแทนผ่านการแต่งกายในรูปแบบของแฟชั่นโลลิต้า

การทับซ้อนของอัตลักษณ์

อิทธิพลของสื่อที่ส่งผลต่อกลุ่มคนที่แต่งหน้าในชีวิตประจำวัน

ฤดูร้อน 2019

การสื่อสารและสร้างสัญญะผ่านภาพยนตร์โฆษณาแฟชั่น

On Trend

เทรนด์แฟชั่น และการส่งเสริมเทรนด์แฟชั่นจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน

NONE

แนวคิดของนักออกแบบในฐานะผู้ประกอบการของแบรนด์สตรีทแวร์

อะไรนะเจ?

การเปลี่ยนแปลงความหมายทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดการตลาดพื้นที่ กรณีศึกษาเทศกาลกินเจ จังหวัดภูเก็ต

Old School VS Modern of Tourism

การออกแบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาจังหวัดน่าน

when culture as cultural commodity

การบริโภคชาญี่ปุ่นในบริบทสินค้าทางวัฒนธรรม

ขุดให้ลึกลงไปอีกนิด

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อต่อรองเชิงอำนาจของกลุ่มดนตรีนอกกระแส

BIG.G

การวิเคราะห์วารสารส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคธัญพืชและอาหารเพื่อสุขภาพ

The Imitation of the virtual world

การนำเสนอสินค้าบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าปลีก

The color view(wheel)

แนวทางการใช้สี เพื่อการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์

Typology#2

แนวคิดการออกแบบสื่อตัวอักษรของนักออกแบบไทยเพื่อสร้างอัตลักษณ์แบรนด์องค์กร

คนบ้านเดียวกัน

การออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาดกรณีศึกษาหาบเร่-แผงลอยย่านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และไนท์บาซาร์