Visual Culture

Post Image

สาขาวิชาสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ได้ดำเนินจัดทำวารสารสื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ เพื่อสร้างมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวิจัยของคณาจารย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน ให้มีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางด้านวิชาการให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

วารสารสื่อ ศิลปะ และการออกแบบสื่อ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรมทางสายตา (Visual Culture)”

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

วัฒนธรรมทางสายตา

รายละเอียดและลิงค์สำหรับสั่งจอง::
https://goo.gl/forms/wUFsspqZOT8G98nF3