ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์ จันทร์หอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์ จันทร์หอม

Education 2011-2014: Doctoral of Information Management, Asian Institute of Technology. Dissertation: Distributed Platform for Archiving and Viewing Cultural Artifacts in 3D Using WebGL 2001-2003: Master of Science Information Technology and Management, Chiang Mai University, Thesis: Development of Groupware Using Open Source Software for Collaborative

Education

2554-2561
ปริญญาเอก การจัดการสารสนเทศ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การออกแบบและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เสมือนสำหรับแห่งเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

2544-2547
ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาระบบกรุ๊ปแวร์ด้วยโปรแกรมรหัสเปิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2534-2537
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบการลงทะเบียน   ผลงานวิชาการ

Work Experience

2547 ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำ หลักสูตรสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2543 – 2546
เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)ภาคเหนือ

2537 – 2542
เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)ภาคเหนือ

Research

2559
-โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
-การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ เขตภาคเหนือตอนบน

2558
-การพัฒนาออนโทโลยีสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัลที่เหมาะสมกับ บริบทการศึกษาวัฒนธรรมล้านนา
-ออนโทโลยี : ความสัมพันธ์เชิงความหมายในผลงานศิลปะ
-พิพิธภัณฑ์ดิจิตอล : แพลทฟอร์มกระจายความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านวัตถุทางวัฒนธรรมสามมิติ

2556
พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง

2553
การพัฒนาการเรียนรู้ออนไลน์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(จังหวัดเชียงใหม่)

2552
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

2551
การเพิ่มมูลค่าสำหรับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่

2550
-การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารจังหวัดลำพูน
-การศึกษาจัดทำแผนยุทศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดลำพูน

Publications

2560
-Linked Open Data Development for Sharing the 3D Cultural Artifacts” in Conference on Cultural Technology (The2ndICCT) December 2017 Tokyo, Japan.
>>Document<<

-Development for Archiving and Viewing Cultural Artefacts in 3D Using WebGL” in International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017) January 2017Chiang Mai, Thailand.
>>Document<<

2557
-A Distributed Platform for Archiving and Viewing Cultural Artifacts in 3D Paper presented at International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) 2014
>>Document<<
-A Centralized Web3D for Archiving and Viewing Cultural Artifacts Based on WebGL at Technology International Conference on Advanced in Computer and Electronics Technology (ACET) 2014
>>Document<<

2555
A Distributed Platform for Archiving and Viewing Cultural Artifacts in 3D Using WebGL  Paper presented at International Journal of Innovation Management and Technology (IJIMT) 2012
>>Document<<

Specialization

  • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  • การออกแบบสารสนเทศ
  • การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบ
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์

    E-mail : Weeraphan@mediaartsdesign.org