Background Image

อนาคด

ชื่องานวิจัย/Research Title

การวิพากษ์เทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีอิทธิพลเกี่ยวกับเราในปัจจุบัน
The Technologies of Globalization and Advances in Information Technology Are Influencing Us Today

โดย

ปานวริน ชาวป่า
Panwarin Chawpa