Background Image

victim tricked

ชื่องานวิจัย/Research Title

แบบแผนชนชั้นและวิถีชีวิตในภาพยนตร์ผีตลกไทย
Class of Stereotypes and life in Thai ghost movie comedy

โดย

นางสาวณัฐนิช ตั้งจรูญวาณิชย์
Ms.Nuttanit Tangjaroonwarnich