Background Image

Alternate life

ชื่องานวิจัย/Research Title

การศึกษาพฤติกรรมและเเรงจูงใจของกลุ่มคนเล่นโรลเพลย์ในชุมชนเสมือนจริง
The study of Behavior and Motivation of Role-Playing in Virtual Community

โดย

จันทร์ชนิกา ผาทอง
Janchanika Patong