Background Image

Vibe of Retaliation

ชื่องานวิจัย/Research Title

กระบวนการสื่อสารทางการเมืองในยุคนิวมีเดีย
The Media and Political of Process in New Media Age

โดย

ณัฐณิชา  นาระถี
Natnicha  Narathi